Lectoraat Jeugd en Gezin

   
Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling werkt het ICB nauw samen met het lectoraat Jeugd en Gezin van de CHE.

Het lectoraat Jeugd en Gezin richt zich op het brede terrein van psychosociale hulpverlening aan Jeugd en Gezin en wil een belangrijke bijdrage leveren aan de professionalisering van de hulpverlening op genoemd terrein. Die doelstelling sluit goed aan bij de doelstellingen van het ICB. De samenwerking tussen het lectoraat en het ICB krijgt vooral vorm op het gebied van methodiekontwikkeling.

Hulpverlening aan gezinnen met jongeren
Dit onderzoek verkent bestaande (best practice) werkwijzen vanuit een systemische en contextuele benadering. Daarbij wordt specifiek gekeken naar gezinnen met adolescenten in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar, met een milde tot ernstige hulpvraag. Het uitgangspunt daarbij is dat heel veel problemen (zoals schooluitval, relatieproblemen, of zorgelijk gedrag) niet los kunnen worden gezien van het geheel van het gezin. Opvoedproblemen gaan net zoveel over de ouder als over het kind en vice versa. Het onderzoek focust dan ook op hulpverlening die zich richt op de relaties tussen de verschillende gezinsleden. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de context van de hulpverlening, de jeugdzorg. Bij beide onderzoeken wordt tevens gekeken of en hoe problemen samenhangen met zingevingsvragen en hoe met deze vragen gewerkt kan worden. 

Model en methodiek Contextuele Hulpverlening
Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een model contextuele hulpverlening, dat in de toekomst zal worden uitgewerkt tot een generieke methodiek contextuele hulpverlening. Zowel het model als de methodiek dienen als basis en vertrekpunt voor nadere concretisering en implementatie in diverse werksoorten en ten behoeve van hulpverlening aan verschillende doelgroepen.

Lector Martine Noordegraaf: Binnen de hulpverlening neemt het gesprek een belangrijke plaats in. Hoe kun je een gesprek hebben in een relatie die professioneel en op voorhand niet vertrouwd is? En hoe kun je als professional gezinsleden weer constructief met elkaar in gesprek brengen? We gaan in onze onderzoeken met video-opnames nauwgezet observeren hoe dergelijke gesprekken in de praktijk gaan. Vervolgens zullen we op grond van die observaties en de analyse daarvan, tot methodiekbeschrijving komen’.