Master Contextuele Benadering - Uitstroomprofiel (Basis) Onderwijs

Goed afstemmen op, en verbinding maken met het kind en zijn ouders is voor professionals in het (basis) onderwijs van groot belang. Het biedt kinderen een goede leer- en leefomgeving en het bevordert het vertrouwen van ouders in jou als leerkracht en in de school. Daarom vormt dát een belangrijke kern van dit uitstroomprofiel van de Master Contextuele Benadering - uitstroomprofiel (Basis) Onderwijs. Juist de kennis en de inzichten uit het contextuele denken  helpen je om de verborgen beweegredenen achter het complexe, soms onnavolgbare gedrag van kinderen en ouders te begrijpen. Maar geeft je ook handvatten, zodat je zelfs in complexe en spannende schoolsituaties toch de aandacht weet te richten op het gezamenlijke belang: de zorg voor het kind en vertrouwen in het partnerschap kind-ouders-school.
   
Prijs: € 16.750 voor de gehele 2 jarige opleiding (met een uitloopmogelijkheid tot 2,5 of 3 jaar), tarief seizoen 2017-2018, betalen in termijnen is mogelijk. Exclusief literatuur en bijkomende kosten voor opdrachten. Kosten voor literatuur liggen rond de 375,- 
Klik hier voor mogelijkheden van teruggave studiekosten via de belastingdienst.
Omvang: 1680 SBU of 60 EC, ± 350 contacturen, gegeven in 2 jaar met lesdagen op donderdag.
Data: Eerste lesdag: 31-08-2017. Zie verder onder planning.
Locatie: Christelijke Hogeschool Ede
Docent: Diverse docenten. Voor meer informatie over de docent(en): klik hier.
Instroomeisen: Pabo of andere relevante Hbo/Wo opleiding in een sociaal agogische richting of gelijkwaardig. Voor meer info: klik hier. Tijdens de opleiding minimaal 8 uur per week werkzaam in een onderwijssetting waarbinnen het contextuele denken en handelen kan worden toegepast. 
Inschrijven: Inschrijven via het online aanmeldformulier.
Registraties:  Het succesvol afronden van de Master Contextuele Benadering - uitstroomprofiel (Basis) onderwijs geeft je het recht op het voeren van de titel MA (Master of Arts).
Dit uitstroomprofiel zal, zodra het lerarenregister wettelijk is vastgelegd, worden aangemeld ter validering.
Bijzonderheden:  Deze opleiding is als uitstroomprofiel onderdeel van de Master Contextuele Benadering en is ontwikkeld in samenwerking met de Academie Educatie van de CHE.
Vierslagleren:  De Master Contextuele Benadering - uitstroomprofiel (Basis) Onderwijs kan gevolgd worden in het kader van het Vierslagleren. Kijk hier voor meer informatie.
Studiekosten: De Master Contextuele Benadering is geregistreerd in het Croho, wat betekent dat leraren hun lerarenbeurs voor deze opleiding kunnen gebruiken. Aanvragen mbv BRIN nummer 25BA en ISAT 70118.
Deze Master is een Postinitiële master (PIM).
   

Inleiding
Voor professionals uit het (basis)onderwijs bleek de Master Contextuele Hulpverlening al regelmatig de voorkeur te genieten boven de Master SEN, omdat de gerichtheid vanuit het contextuele denken je helpt bij het begrijpen van het gedrag van kinderen, vooral ook in de relatie met hun ouders en hun verdere, soms ingewikkelde leefsituatie en omgeving. We hebben daarom besloten voor leraren uit het (basis) onderwijs een eigen, meer op het onderwijs toegespitst uitstroomprofiel van deze Master te ontwikkelen.

Deze Master helpt je goed af te stemmen op, en verbinding te maken met het kind en zijn ouders. Dat is voor professionals in het (basis) onderwijs van groot belang. Je leert dat door het denken en werken vanuit de inzichten van de contextuele benadering je eigen te maken. Dat combineren we met inzichten uit psychologie en systeemdenken. Het geeft je een ander kijk op ‘lastige’ ouders of grensoverschrijdend gedrag van kinderen. Het helpt je de onlosmakelijke verbondenheid van ouders en kinderen als hulpbron te gebruiken, zodat het vertrouwen van ouders en kind in jou en de school zal versterken. Ook leer je begrijpen wat er mis kan gaan als ouders en kinderen betrokken raken in situaties van echtscheiding, bij psychopathologie of onmacht. Je zult ook een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan teamoverleg of collegiale consultatie. Je kunt ze ondersteunen in vastlopen gesprekken met kinderen en/of ouders, en kunt ze helpen passend en constructief te reageren.

Je gaat ook meer inzicht krijgen in je eigen vaardigheden en je gaat meer grip krijgen op je irritaties of blokkades die in het werken met ouders en kinderen kunnen opduiken. Je leert bijvoorbeeld constructiever om te gaan met feedback.

Kortom: een opleiding die betrouwbaarheid en zorgvuldigheid  tot speerpunt van het handelen maakt, voor iedereen die er aan toe is een nieuwe stap te zetten in zijn of haar deskundigheid!

Doelen
Je kunt na het behalen van deze Master conceptueel denken en zelfstandig problemen en vragen inzake je werk en studieterrein verwoorden, onderzoeken en verhelderen. Ook beheers je de ingrediënten van het handelen vanuit de Contextuele Benadering in die mate dat je in staat geacht mag worden tot zelfgestuurde en autonome uitbouw daarvan. Ook en vooral maakt het je een volwaardige gesprekspartner in ZAT/CJG overleg en kunt een onderbouwde bijdrage leveren aan de ontwikkeling en concrete toepassing van educatief partnerschap.

Doelgroep
IB ers of zij die de ambitie hebben IBer te worden, leerkrachten, en verder alle overige betrokkenen bij het onderwijs en die willen ontdekken hoe ze binnen de school en als mens een concrete bijdrage kunnen leveren aan meer betrouwbaarheid in relaties.

Inhoud
De opleiding begint met een inleiding op de basisbegrippen van het contextuele denken. Dat wordt ondersteund in de lessen psychologie, met onder andere als thema’s de hechtingstheorie. In de lessen Filosofie/Ethiek worden de grondslagen van het contextuele denken onderzocht en hoe die zich verhouden tot je eigen levensbeschouwing.
Vervolgens richt de opleiding zich op ontwikkelingspsychologische thema’s (ontwikkeling van jeugdige tot en met individualisatie) en worden die toegepast in handelingsstrategieën, zowel vanuit contextueel perspectief als vanuit diverse andere scholen. Ook de diagnostiek volgens de vigerende DSM komt aan de orde, voor zowel volwassenen als kinderen.
Ook staat de opleiding stil bij diverse systeemtheoretische invalshoeken en wat je daar binnen de school mee kunt.
Op trainingsdagen wordt steeds de toepassing van alle theorie en inzichten geoefend. Zo brengen we een afgewogen en doelgerichte integratie van theorie en praktijk tot stand.
In het laatste deel van de opleiding wordt voortgebouwd op de opgedane kennis en vaardigheden en wordt ingezet op integratie van het behaalde leerrendement in je professioneel handelen. Belangrijkste onderdeel daarin vormt je Masterproef. Daar wordt in het eerste jaar al mee gestart. Je zult gedurende de gehele Master regelmatig in lessen en in individuele begeleiding geholpen worden deze eindscriptie te schrijven. Uiteraard kies je daarbij zelf je onderwerp, al dan niet in afstemming met je school.

Enkele lesdagen kunnen worden gecombineerd met studenten van andere opleidingen van het ICB.

Download hier het curriculum van deze opleiding 16-17.
Download hier de eindtermen 16-17.
Download hier het beroepsprofiel 16-17 van de Master Contextuele Benadering - Uitstroomprofiel (Basis) Onderwijs