Master Contextuele Benadering - Uitstroomprofiel Hulpverlening

Veel hulpverleners hebben in hun Hbo opleiding of via verschillende nascholingscursussen wel kennisgemaakt met het contextuele denken. Voor wie zich wil ontwikkelen in de hulpverlening aan gezin en relatie biedt deze Master een waardevolle verdieping en aanvulling. Een opleiding die verder gaat dan een introductie. Een opleiding die een contextuele werkwijze verdiepend, verbredend en vanuit een integratie met andere (systeemgerichte) methoden onderwijst. Kortom: dé Master voor hulpverlening aan gezinnen.
   
Prijs: € 16.750 voor de gehele 2,5-jarige opleiding, tarief seizoen 2017-2018, betalen in termijnen is mogelijk. Exclusief literatuur en bijkomende kosten voor opdrachten. Kosten voor literatuur liggen rond de 375,- 
Klik hier voor eventuele teruggave van studiekosten via de belastingdienst.
Omvang: 1680 SBU of 60 EC, ± 350 contacturen, gegeven in 2,5 jaar met lesdagen op donderdag.
Data: Eerste lesdag: 31-08-2017. Zie verder onder planning.
Locatie: Christelijke Hogeschool Ede
Docent: Diverse docenten. Voor meer informatie over de docent(en): klik hier.
Instroomeisen: Relevante Hbo/Wo opleiding in een sociaal agogische richting (of gelijkwaardig). Tijdens de opleiding minimaal 8 uur per week werkzaam in een setting waarbinnen het contextuele denken en handelen kan worden toegepast en waarbinnen sprake is van regelmatige cliëntbespreking. Voor meer informatie: klik hier.
Inschrijven: Inschrijven via het online aanmeldformulier.
Registraties: 
 • 30 registerpunten voor de categorie Agogen, categorie Jeugdzorgwerker en categorie Maatschappelijk van het registerplein
 • 6 PE punten Toerusting en Educatie PKN
 • Erkend als vooropleiding voor de opleiding systeemtherapie van de NVRG, waarmee je toegang hebt tot de systeemopleidingen van de NVRG
 • 70 (verplichte) registerpunten van de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers
 • 30 punten van de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen
 • Deze opleiding voldoet verder aan de opleidingscriteria voor Contextueel Hulpverlener VCW reg., de criteria voor werkervaring buiten beschouwing gelaten.
 • Het succesvol afronden van de Master Contextuele Benadering - Hulpverlening geeft je het recht op het voeren van de titel MA (Master of Arts)
Bijzonderheden:
 • Heb je al een tweejarige opleiding contextuele hulpverlening achter de rug? Mogelijk kom je dan in aanmerking voor een groot aantal vrijstellingen. Kijk onder Master voor Contextueel Hulpverleners. Of ben je al contextueel therapeut? Kijk dan onder Master voor Contextueel Therapeuten.
 • Werkzaam in het (basis) onderwijs? Er is ook een uitstroomprofiel speciaal voor professionals in het (Basis) Onderwijs. Klik hier voor meer informatie.
Lerarenbeurs:  
De Master Contextuele Hulpverlening is geregistreerd in het Croho, wat betekent dat leraren hun lerarenbeurs voor deze opleiding kunnen gebruiken. Aanvragen mbv BRIN nummer 25BA en ISAT 70118.
De Master Contextuele Hulpverlening is een Postinitiële master (PIM).

Inleiding:
Deze Master stond voorheen bekend onder de naam Master Contextuele Hulpverlening. De nieuwe naam heeft te maken met de uitbreiding van deze Master naar andere uitstroomprofielen. Daarom is het programma verdeeld naar een generiek deel (voor elk uitstroomprofiel) en een specifiek uitstroom deel. Het generieke deel betreft de contextuele theorie, een aantal andere algemene vakken waaronder onderzoeksmethoden en -vaardigheden, supervisie en intervisie en de Masterproef. Het uitstroomdeel richt zich met name op de specifieke toepassing van het contextuele denken handelen in de hulpverlening en aanverwante werkterreinen. Het  programma is ten opzichte van de Master Contextuele Hulpverlening niet veranderd, al wordt er meer (nog meer dan we al deden) gefocust op de vraag hoe de contextuele theorie kan worden toegepast.

Doelen
Je kunt na het behalen van deze Master conceptueel denken en zelfstandig problemen en vragen inzake je werk en studieterrein verwoorden, onderzoeken en verhelderen. Ook beheers je de ingrediënten van het therapeutisch handelen en in het bijzonder van de Contextuele Benadering in die mate dat je in staat geacht mag worden tot zelfgestuurde en autonome uitbouw daarvan.

Doelgroep
Hulpverleners die veel te maken hebben met meer of minder complexe gezins- en relatieproblemen en daarmee samenhangende problemen. Gedacht kan worden aan: psychologen, pedagogen, relatie / systeemtherapeuten, maatschappelijk werkers, SPH’ers, SPV’ers, jeugdhulpverleners (residentieel en ambulant), GGZ-medewerkers (zowel volwassenenzorg als jeugd), particuliere hulpverleners en mogelijk ook pastoraal werkers.

Inhoud
De opbouw van de Master Contextuele Hulpverlening kent vier lijnen:

 1. Van kennis en inzicht naar toepassing
 2. Van persoonlijke ontwikkeling naar professionele ontwikkeling
 3. Van micro naar meso en macro
 4. Van onderzoeksvaardigheden naar zelfstandig onderzoek

Deze 4 lijnen bepalen de onderdelen en de opbouw door de opleiding heen, zowel in het generieke deel als in het uitstroom-specifieke deel.

Jaar 1, Fundament en toepassing

Het eerste jaar begint met verdieping en verbreding. Er wordt ingegaan op de basisbegrippen van de contextuele theorie zowel als de filosofische grondslag daarvan. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de sociologie van moderne samenlevingsverbanden, en enkele meer algemene (ontwikkelings)psychologische onderwerpen als hechting, gedragsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen. Ook komt in het programma  rond psychopathologie de vigerende DSM aan de orde, en raken studenten thuis in de wijze waarop die in begeleidingsprocessen wordt gehanteerd. Zo wordt een stevig fundament gelegd voor het werken met, en begeleiden van mensen met uiteenlopende vragen en problemen. Daarnaast bereiden de lessen onderzoeksvaardigheden de student voor op de Masterproef. De toepassing van dit denken start in dit eerste jaar langs twee wegen. In supervisie en intervisie wordt de contextuele theorie in verbinding gebracht met de eigen persoonlijke ontwikkeling, en op trainingsmomenten en op speciale trainingsdagen wordt de toepassing geoefend door middel van rollenspelen, opstellingen en live-sessies. De toepassing op meso of macro niveau start in jaar één middels een docentvrij programma dat ook in het twee studiejaar doorloopt.

Jaar 2: Specialisatie, integratie en onderzoek

In jaar twee wordt aandacht besteed aan andere (systeemgerichte) benaderingswijzen en wordt ingegaan op de integratie daarvan met de contextuele benadering. Ook komen meer complexe begeleidingssituaties (partnergesprekken, gezinsgesprekken, cultuurverschillen) aan de orde. Het diagnostisch en methodisch handelen wordt verdiept en geoefend op de wijze zoals die in jaar één is ingezet, maar waarbij het oogmerk ligt op een afgewogen en doelgerichte integratie van diverse methoden. In de supervisie staat in jaar twee meer de ontwikkeling van de persoon als professional centraal, terwijl de intervisie vooral gericht is op casusanalyse en bespreking van lesstof en –ervaringen. De toepassing van het contextuele denken op meso en macro niveau, zoals gestart in jaar één, wordt verder uitgewerkt en gepresenteerd.  
De lessen onderzoeksvaardigheden worden voortgezet met als eerste resultaat een plan van aanpak voor de Masterproef. Vervolgens (en veelal ok het vijfde half jaar van de opleiding) vervolgt de student zijn onderzoek en verwerkt dat in een Masterproef, een integratie van wat in deze opleiding is geleerd.

Enkele lesdagen kunnen worden gecombineerd met studenten van andere opleidingen van het ICB.

Reacties van studenten

 • "...De Master Contextuele Hulpverlening biedt vanwege haar brede inhoud veel meer dan de website doet vermoeden. Mijn ervaringen met de inhoud van deze opleiding zijn positief, vooral omdat het een brede Master betreft en niet alleen contextuele hulpverlening. De Master heeft mij geholpen bij de ontwikkeling van mijn zelf in relatie tot de professie van hulpverlener. De balans van geven en ontvangen staat hierin centraal. Ook heeft het mij veel meer inzicht in de mens opgeleverd, waardoor ik meer geduld en begrip heb gekregen voor mensen. Naar mijn mening wordt deze opleiding nog niet voldoende door het veld op waarde geschat".
 • "...Ik heb in de Master een brede en evenwichtige visie opgedaan over de hulpverlening en het contextuele gedachtegoed. Daardoor kan ik onderbouwde keuzes maken in de uitvoering van mijn werk en heb ik meer kennis verworven. Ook ben ik overtuigd geraakt van het belang van de dialoog".
 • "...Intensief, maar vooral zeer verrijkend voor mezelf als beroepspersoon, als mens, partner en vader. Waardevol was, behalve de flinke verdieping in het contextueel gedachtegoed, de ruime aandacht voor andere stromingen, psychopathologie en ontwikkelingspsychologie. Gecombineerd met de kennis en het enthousiasme waarmee de lessen werden gegeven waren het twee plezierige jaren in Ede. Als hulpverlener heb ik nu veel meer gereedschap in mijn gereedschapskist".

In de Keuzegids Masters 2015 heeft de Master Contextuele Hulpverlening opnieuw de eerste plaats in haar categorie behaald. Klik hier voor meer informatie.

Download hier het curriculum 16-17.
Download hier de eindtermen 16-17.
Download hier het beroepsprofiel 16-17 van de Master Contextuele Hulpverlening.