Phbo Activerende Gezinsbegeleiding in het Social Work

Het gezin krijgt in onze samenleving steeds meer aandacht. Niet ten onrechte. Van het gezin wordt verwacht dat het een veilige plaats vormt voor de ontwikkeling van de kinderen. Maar steeds meer wordt duidelijk hoe ingewikkeld dat voor veel gezinnen is. Sommige gezinnen raken verstrikt in een veelheid van problemen, wat hen in een isolement en in een neerwaartse spiraal kan brengen. Social workers en andere hulpverleners worden meer en meer ingezet om deze gezinnen bij te staan. Zij werken binnen het spanningsveld van enerzijds de problemen in het gezin en anderzijds de druk en verwachtingen van de samenleving. Deze opleiding maakt gezinswerkers nog deskundiger in deze lastige opgave, maar helpt ook om dit werk met plezier te blijven doen.
   
Prijs: € 3.995,- (tarief seizoen 2017-2018)
Klik hier voor eventuele teruggave van studiekosten via de belastingdienst.
Omvang: 1 jaar, 10 lesdagen plus 8 ochtenden supervisie, alle op vrijdag
Data: Start: Zie onder planning.
Locatie: Christelijke Hogeschool Ede
Instroomeisen: Sociaal- agogische HBO-opleiding en relevante actuele werkervaring (ter beoordeling door de docent).
Inschrijven: Inschrijven via het online aanmeldformulier.


Inhoud
De opleiding is opgebouwd op twee dragende uitgangspunten:
1. Versterken van de aanwezige krachten en mogelijkheden van het gezin.
2. Verbinden van de onderlinge relaties binnen gezin en familie.

Ad 1. In gezinnen, waarbinnen complexe problematiek aanwezig ervaren de cliënten veel onvermogen en machteloosheid in het oplossen en hanteren van de moeilijkheden, die zij op verschillende levensterreinen tegenkomen. Hierdoor komen zij tekort in probleemoplossend vermogen. Vanuit het uitgangspunt van de empowerment wordt actief op zoek gegaan naar de aanwezige krachten en het oplossend vermogen van een gezin. Eerdere geslaagde ervaringen en hoopgevende perspectieven helpen om de opvoeding en andere levenstaken weer ter hand te nemen.
Ad 2. Mensen ademen in hun relaties. Wanneer er binnen gezinnen breuken zijn of dreigen, ontstaat er ruimte voor negatieve gedragspatronen en destructieve gevoelens. Herstel van vitale verbindingen draagt in hoge mate bij aan het oplossend vermogen in gezinnen. Het besef om in alle eigenheid ‘erbij te horen’ is de basis van het menselijk bestaan. Veel in het gedrag en de communicatie van een gezin is terug te voeren op het verlangen naar onderlinge verbondenheid, naar herstel van verstoorde verhoudingen. In deze opleiding word je toegerust om de verbondenheid te herkennen en te activeren.

Doelgroep
Social Workers
Ambulante gezinswerkers
Jeugdhulpverleners
Gespecialiseerde Verzorgenden
I.P.G.’ers
Praktisch pedagogische gezinsbegeleiders
e.a.

Doelstelling
In deze opleiding word je toegerust om te werken binnen de verschillende ambulante begeleidingsvormen voor ondersteuning van gezinnen. Deze vorm van hulpverlening is geïndiceerd wanneer er sprake is van complexe gezinsproblematiek. Op meerdere levensterreinen lopen cliënten vast in hun probleemhantering. In de opleiding worden competenties bewerkt om cliënten te versterken in de hantering van hun levensopgaven.

Cursusleiders
Kees Verduijn, Contextueel therapeut VCW reg., therapeut EAP, opleider Video Hometraining AIT
Klaas Hidding, gezinstherapeut NVRG
Albert van Dieren, Contextueel therapeut VCW reg.