Vrijstellingen

 
Algemeen 

Als je denkt in aanmerking te kunnen komen voor vrijstelling voor bepaalde onderdelen van de Master Contextuele Benadering, dien je dat voor aanvang van de opleiding aan te vragen. 

Vrijstelling voor programmaonderdelen van de Post hbo Contextuele Hulpverlening Basis en de Post hbo Contextuele Hulpverlening Specialisatie worden in de regel niet gegeven. Mocht je menen wel voor vrijstelling in aanmerking te komen, dan kun je contact opnemen met de coördinator.

Vrijstellingen MCB worden verleend op basis van aantoonbare ervaring en/of documenten met dien verstande dat deze niet ouder mogen zijn dan 6 jaar.

Stuur het formulier met je verzoek tot vrijstelling, voorzien van de benodigde bewijsstukken en toegelicht in een begeleidend schrijven, naar:

Examencommissie ICB/ASS
Tav. Arna Berkhof
Postbus 80
6710 BB Ede

Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Je krijgt bericht van de examencommissie inzake de beslissing.
Verder dien je rekening te houden met het volgende:

 • Aan het aanvragen van vrijstelling zijn kosten verbonden (afhankelijk van de omvang van de gevraagde vrijstelling).  
 • Bij onvolledige informatie wordt het verzoek afgewezen
 • Bij het verkrijgen van vrijstelling worden de kosten van het betreffende programma (minus administratiekosten) in mindering gebracht op de totale opleidingskosten

 

­
Vrijstellingen voor de Master Contextuele Hulpverlening (MCH) 
   
Algemeen
Alle vrijstellingen worden verleend overeenkomstig de onderstaande regelgeving:

1   Vrijstellingen worden verleend door de examencommissie van de Academie voor Sociale Studies
2 Vrijstellingen worden uitsluitend verleend per gehele onderwijseenheid (een clustering van programma's die gezamenlijk getoetst worden). 
De examencommissie kan advies vragen aan de examinatoren voor het verlenen van vrijstellingen 
Vrijstellingen worden verleend op basis van aantoonbare ervaring en opleiding op basis van gewaarmerkte documenten met dien verstande dat deze niet ouder mogen zijn dan 10 jaar 
Vrijstellingen dienen verleend te zijn vóór aanvang van het eerste programma binnen de onderwijseenheid waarvoor vrijstelling wordt gevraagd. De student wordt aangeraden minimaal twee maanden voor aanvang van de lessen binnen deze onderwijseenheid de complete vereiste documentatie inclusief het verzoek tot vrijstelling bij de examencommissie in te leveren.
Vrijstellingen worden verleend op basis van het toetsplan en kunnen op twee manieren verkregen worden:
- Op basis van voorkennis of competenties behaald in een vorige opleiding en zichtbaar/ aantoonbaar gemaakt door een gewaarmerkt diploma, certificaat, cijferlijsten etc., ondertekend door het bevoegd gezag van de opleiding;
- Op basis van competenties die zijn opgedaan door opleiding, cursus, werkervaring e.a. die middels een EVC-rapport zijn geaccrediteerd.

CONTEXTUEEL HULPVERLENERS
Studenten die hiervoor in aanmerking komen, worden vrijgesteld van
 • Het gehele contextuele deel van de opleiding: 125 contacturen theoretische en technische contextuele vorming
 • 20 groeps-supervisiezittingen
 • 20 groeps-intervisiezittingen

Werkwijze vrijstelling contextuele deel MCB
Heb je de Phbo Contextuele Hulpverlening Basis van het ICB met goed gevolg afgesloten, dan heb je veelal recht op vrijstelling van het contextuele deel van de Master. Stuur daarvoor een kopie van je diploma plus dossioma met een begeleidend schrijven naar het secretariaat van het ICB. 

 • Het diploma PCH CH-Basis geeft geen recht op (volledige) vrijstelling als het curriculum van de huidige Phbo CH-Basis ingrijpend gewijzigd is.
 • Heb je elders een (2-jarige) contextuele opleiding gevolgd, dan moet je middels valide bewijsstukken aantonen dat je voldoet aan de uren en inhouden die vergelijkbaar zijn aan die ICB Phbo-CH. Licht dat in een begeleidend schrijven toe.
 • Willen je vrijstelling voor bepaalde andere onderdelen van de MCB, maak dan duidelijk voor welke onderdeel, en overleg de betreffende gewaarmerkte documenten daarvoor.
 
CONTEXTUEEL THERAPEUTEN
Studenten die hiervoor in aanmerking komen, worden vrijgesteld van:

 • Het gehele contextuele deel van de opleiding (zie onder: vrijstelling voor contextueel hulpverleners)
 • De algemene vakken 
 • Vrijstelling wordt verleend overeenkomstig de richtlijnen als genoemd onder ‘Algemeen’

Werkwijze vrijstelling contextueel therapeuten
Voor het contextuele deel: Zie werkwijze onder MCB
Voor het overige deel: Per onderwijseenheid dien je aan te tonen hoe je de betreffende eindkwalificaties hebt behaald, aangetoond met gewaarmerkte documenten daarvoor.


INDIVIDUELE ONDERWIJSEENHEID
Deze vrijstelling is bestemd voor studenten die kunnen aantonen dat ze elders hebben voldaan aan de eindtermen van de programma's uit de betreffende onderwijseenheid. Vrijstelling voor een enkel programma binnen een onderwijseenheid is niet mogelijk.

Vrijstelling wordt verleend overeenkomstig de richtlijnen als genoemd onder ‘Algemeen’.

In geval van een verzoek tot vrijstelling van supervisie dient een verklaring van de supervisor te worden overlegd waarin genoemd wordt:

 • periode waarin de supervisie werd genoten
 • het aantal bijeenkomsten
 • duur van de bijeenkomsten
 • individuele of groepssupervisie. In het laatste geval ook de grootte van de groep
 • gerichtheid van de supervisie
 • naam supervisor en registratienummer supervisor VCW reg.

Werkwijze vrijstelling per individuele onderwijseenheid
Wil je vrijstelling voor bepaalde andere onderdelen van de MCB, maak dan duidelijk voor welke onderdeel, en overleg de betreffende gewaarmerkte documenten daarvoor.

­